Khi xảy ra sự vi phạm của người môi giới với các điều khoản đã được quy

định tại Bộ quy tắc đạo đức, người ủy thác, khách hàng, người môi giới khác hay bất kỳ một bên nào có liên quan tới thương vụ BĐS đều có quy ền khiếu nại người môi giới về hành vi vi phạm có gây bất lợi cho mình. Việc khiếu nại cần được đệ trình lên Hội đồng nhà môi giới trực thuộc NAR mà người môi giới (hoặc người khiếu nại) đăng ký thành viên và sẽ được xem xét bởi Ủy ban khiếu nại của Hội

đồng. Quy trình khiếu nại sẽ được thực hiện qua những bước cụ thể sau:

 

(Xem minh họa quy trình tại sơ đồ 7)

 

Bước 1. Lập Đơn khiếu nại (EC): Người khiếu nại (Nguyên cáo) cần hoàn

thành mẫu đơn khiếu nại và đính kèm bản tường trình vi phạm bị cáo buộc (trích dẫn Điều khoản bị vi phạm và cung cấp bằng chứng).

 

Bước 2. Quản lý Ban tiêu chuẩn nghề nghiệp (PS) và Chủ tịch Ủy ban khiếu

nại (GC) xem xét việc khiếu nại.

 

2a. Chuyển tiếp Đơn khiếu nại tới Ủy ban khiếu nại để ấn định cuộc họp tiếp

theo. Lưu ý: Những trường hợp kiện ra tòa sẽ được chuyển tới Ban tư vấn pháp lý (LC) trước khi gửi tới Ủy ban khiếu nại, Ban tư vấn pháp lý sẽ quyết định tiếp tục xem xét hay tạm hoãn.

2b. Yêu cầu các bên cung cấp thông tin bổ sung.

 

2c. Chỉ định thành viên Ủy ban khiếu nại trợ giúp lập Đơn khiếu nại phù hợp

trong trường hợp Nguyên cáo không phải là thành viên của Hiệp hội

 

Bước 3. Ủy ban khiếu nại xem xét/quyết định: Chủ tịch ủy ban tổng kết vụ

việc trước Ủy ban khiếu nại; Ủy ban thảo luận, xem xét các kiến nghị và tiến hành biểu quyết.

3a. Chuyển tiếp tới Ban tiêu chuẩn nghề nghiệp. Nếu được chấp thuận sẽ

thông báo kết quả cho các bên cùng với giấy tờ cần thiết, bao gồm cả mẫu Đơn kháng án và mẫu Đơn chấp thuận.

 

(Giải thích: Đơn chấp thuận (hay Đơn không chấp thuận – Challenge form)

là mẫu đơn trong đó liệt kê danh sách các thành viên của Ủy ban xét xử vụ việc, các bên có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận bất kỳ một thành viên nào trong Ủy ban và đưa ra lý do cho sự không chấp nhận đó. Thành viên của ủy ban không được

chấp nhận sẽ không được tham gia xét xử vụ việc)

 

3b/3c. Chuyển tới Ban tiêu chuẩn nghề nghiệp để tu chỉnh hoặc bác bỏ Đơn

khiếu nại. Báo cáo từ Ủy ban khiếu nại được gửi cho Nguyên cáo cùng với mẫu Đơn kháng án. Nguyên cáo có 20 ngày để kháng án chống lại quyết định bác bỏ Đơn khiếu nại hay quyết định bác bỏ/bổ sung các Điều khoản trong Đơn khiếu nại. Lưu ý: Nếu có Điều khoản (của Bộ quy tắc mà Nguyên cáo cho rằng Bị cáo vi phạm) được bổ sung và Nguyên cáo không đồng ý với sự bổ sung đó, Ủy ban khiếu nại có thể tự đệ trình một Đơn khiếu nại khác trong đó trích dẫn những điều khoản/cá nhân liên quan. Cả 2 Đơn khiếu nại sẽ đồng thời được điều trần tại cùng một Ban điều trần.

 

3d. Đình chỉ xem xét vụ việc (nếu được khuyến cáo từ Ban tư vấn pháp lý

hoặc chờ phiên điều trần phân xử tranh chấp (về vấn đề tranh chấp giữa các thành

viên của Hiệp hội có liên quan trong Đơn khiếu nại))